Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Projekt pod tytułem ``Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców`` realizowany będzie w okresie od 18 kwietnia 2023r. do 15 grudnia 2025r.

Projekt skierowany jest do rodziców mieszkających w Płocku oraz w powiecie płockim.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

Trening umiejętności wychowawczych jest przeznaczony dla rodziców, którzy doświadczają problemów wychowawczych ze swoimi dziećmi i chcieliby uzyskać pomoc w ich rozwiązaniu, a także podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Projekt jest skierowany do rodziców, którzy czują się bezradni wobec swoich dzieci i niepewni wobec swoich pomysłów rozwiązania pojawiających się problemów w ich wychowaniu. Trudno im dotrzeć do dziecka, gdy nagle przestaje chodzić do szkoły, nie jest zainteresowane obowiązkami domowymi, spędza całe dnie w internecie. Dla rodziców, którzy nie wiedzą jak zareagować, gdy dziecko próbuje sobie radzić ze swoimi problemami uciekając w wirtualny świat, sięgając po używki czy dokonując okaleczeń lub prób samobójczych. Uczestnictwo w treningu będzie dla rodziców okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą , do wypracowania metod wychowawczych poprawiających relacje z własnymi dziećmi, a także do podzielenia się z innymi rodzicami trudnościami i swoimi emocjami związanymi z wychowywaniem dzieci.

Trening umiejętności wychowawczych będzie prowadzony w formie spotkań grupowych, ale warunkiem uczestnictwa w treningu będzie udział w kilku konsultacjach indywidualnych, które będą miały na celu przygotowanie rodziców do pracy w grupie.

Planujemy zorganizowanie trzech Treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców, które będą prowadzone przez psychologa i pedagoga. Pierwszy odbędzie się w 2023r., drugi w 2024r. i trzeci w 2025r.

Konsultacje indywidualne

Podczas konsultacji indywidualnych uczestnicy projektu będą mogli otrzymać więcej informacji na temat specyfiki pracy grupowej. Ilość spotkań będzie dobrana indywidualnie do każdego uczestnika Konsultacje indywidualne będą prowadzone w okresie od 18 kwietnia do 31 sierpnia 2023r. przez: Annę Milińską, Ewę Wieszczyńską, Agnieszkę Maśnicką oraz Mariannę Zgierską.

Na konsultacje indywidualne można umówić się telefonicznie.

Spotkania grupowe

Pierwszy Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców będzie prowadzony w okresie od września do grudnia 2023r. Łącznie zostanie odbędzie się 10 spotkań w wymiarze 5 godzin dla około 10 – 15 rodziców, które będą prowadzone przez 2 specjalistów : psychologa i pedagoga, Agnieszkę Maśnicką i Mariannę Zgierską. Spotkania będą odbywać się dwa razy miesiącu w weekendy.

Przykładowa tematyka spotkań z rodzicami

1. Jak rozumieć zachowania dzieci. Jakie zachowanie z czego wynika, dlaczego stosują różne strategie?

2. Postawy rodzica wobec dziecka.

 • Nadopiekuńczość.
 • Pozorna troska – nadmierna troska.
 • Postawa oparta na zaufaniu dla możliwości dziecka.
 • Postawa stawiająca wymagania odpowiednie do wieku i umiejętności.
 • Postawa szanująca samodzielność dziecka, decydowanie o sobie.

3. Rola kar i nagród.

 • Nie chwalenie, zauważanie postępów i sukcesów.
 • Zamiast kar naturalne konsekwencje.
 • Uczenie odpowiedzialności za własne działanie i postępowanie.

4. Potrzeby i problemy dzieci.

5. Sposoby skutecznego porozumiewania się z dzieckiem, słuchanie, rozmowa na równych prawach.

6. Jak wpływa samodzielność na rozwój dziecka.Uczenie samodzielności i poczucia wpływu na…

7. Kształtowanie sposobów postępowania na destrukcyjne zachowania dzieci( z czego one wynikają, co je wycisza, co potęguje)

8. Wspólne działanie, ustalanie zasad współpracy i współdziałania rodzic – dziecko.

9. Stawianie granic.

 • adekwatność wymagań,
 • ramy działań,
 • jasne zasady,
 • wspólne ustalanie zasad – wspólne ich przestrzeganie.

10. Psychologia rozwojowa, czego i w jakim wieku można wymagać od dziecka, co powinno umieć.

11. Jak rozumnie kochać? Dbanie o różne sfery rozwoju.

12. Relaks i wspólne spędzanie czasu z dzieckiem.

Za nami już 3 miesiące projektu

Propozycja uczestnictwa w Treningu umiejętności wychowawczych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.

Do chwili obecnej odbyło się 26 spotkań indywidualnych z rodzicami, które prowadziły Anna Milińska, Ewa Wieszczyńska, Agnieszka Maśnicka i Marianna Zgierska. 16 rodziców zadeklarowało chęć uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Odbyły się również dwa spotkania superwizyjne, podczas których miedzy innymi zostały omówione główne problemy wychowawcze, z którymi zgłosili się rodzice , omówiona została specyfika grupy oraz plan spotkań grupowych.